Jilin University
Ph.D. Supervisors
Ph.D. Supervisors

CCST has trained and attracted many high level experts and scholars. In recent years, following JLU’s principle of “both brain gain and cultivation”, CCST puts more emphasis on team construction of young faculties and employs talents both at home and abroad, improving the quality and effectiveness of teaching staff consistently.

 

Xiangjiu CHE Liyan DONG Zhiyi FANG Liang HU

Lan HUANG Wenhui LI Xiongfei LI Ying LI

Zhanshan LI Yanchun LIAN Dayou LIU Guixia LIU

Lei LIU Shufen LIU Yanhang LIU Yuanning LIU

Yinan LU Dantong OUYA Jihong OUYAN Guihe QIN

Xuanjing SHE Xiaohu SHI Lincong WANG Shengsheng W

Jian WANG Limin WANG Xiaohui WEI Gaochao XU

Bo YANG Yongjian YAN Zhezhou YU Meng ZHANG

Hongwei ZHAO You ZHOU Fengfeng ZHO Wanli ZUO

 College of Computer Science and Technology, Jilin University © 2017  All right reserved.
Address:No. 2699, Qianjin Street, Changchun 130012, China. Zipcode:130012